Evanghelia zilei

1.

Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,

2.

Precum este scris în proorocie (la Maleahi) şi Isaia: "Iată Eu trimit îngerul Meu înaintea feţei Tale, care va pregăti calea Ta.

3.

Glasul celui ce strigă în pustie: Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui".

4.

Ioan boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinţei întru iertarea păcatelor.

5.

Şi ieşeau la el tot ţinutul Iudeii şi toţi cei din Ierusalim şi se botezau de către el, în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele.

6.

Şi Ioan era îmbrăcat în haină de păr de cămilă, avea cingătoare de piele împrejurul mijlocului şi mânca lăcuste şi miere sălbatică.

7.

Şi propovăduia, zicând: Vine în urma mea Cel ce este mai tare decât mine, Căruia nu sunt vrednic, plecându-mă, să-I dezleg cureaua încălţămintelor.

8.

Eu v-am botezat pe voi cu apă, El însă vă va boteza cu Duh Sfânt.

 

 

Duminica 5 ianuarie, Marcu I, 1-8

 

 

 

Duminica 12 ianuarie,  Matei IV, 12-17

 

12.

Şi Iisus, auzind că Ioan a fost întemniţat, a plecat în Galileea.

13.

Şi părăsind Nazaretul, a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon şi Neftali,

14.

Ca să se împlinească ce s-a zis prin Isaia proorocul care zice:

15.

"Pământul lui Zabulon şi pământul lui Neftali spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor;

16.

Poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare şi celor ce şedeau în latura şi în umbra morţii lumină le-a răsărit".

17.

De atunci a început Iisus să propovăduiască şi să spună: Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor.

 

 

 

Duminica 19 ianuarie, Luca XVII, 12-19

 

 

12.

Intrând într-un sat, L-au întâmpinat zece leproşi care stăteau departe,

13.

Şi care au ridicat glasul şi au zis: Iisuse, Învăţătorule, fie-Ţi milă de noi!

14.

Şi văzându-i, El le-a zis: Duceţi-vă şi vă arătaţi preoţilor. Dar, pe când ei se duceau, s-au curăţit.

15.

Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare slăvind pe Dumnezeu.

16.

Şi a căzut cu faţa la pământ la picioarele lui Iisus, mulţumindu-I. Şi acela era samarinean.

17.

Şi răspunzând, Iisus a zis: Au nu zece s-au curăţit? Dar cei nouă unde sunt?

18.

Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu decât numai acesta, care este de alt neam?

19.

Şi i-a zis: Scoală-te şi du-te; credinţa ta te-a mântuit.

 

 

Duminica 26 ianuarie, Luca 19, 1-10

 

1.

Şi intrând, trecea prin Ierihon.

2.

Şi iată un bărbat, cu numele Zaheu, şi acesta era mai-marele vameşilor şi era bogat.

3.

Şi căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulţime, pentru că era mic de statură.

4.

Şi alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor, ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă.

5.

Şi când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân.

6.

Şi a coborât degrabă şi L-a primit, bucurându-se.

7.

Şi văzând, toţi murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos.

8.

Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul: Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit.

9.

Şi a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci şi acesta este fiu al lui Avraam.

10.

Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut.